Reglementet gjelder behandling av klager på medlemmer av Norsk Forening for Integrativ Terapi (NFIT) fra medlemmers klienter. Klagesaker behandles av et faglig-etisk råd.

§1 Mandat

 • Faglig-etisk råd har en rådgivende funksjon overfor styret i NFIT i klagesaker som gjelder medlemmer av Norsk Forening for Integrativ Terapi (NFIT) fra medlemmers klienter.
 • Tilgrunn for behandling av klagesaker legges foreningens vedtekter og etiske retningslinjer.

§2 Sammensetning og valg

 • Faglig-etisk råd består av tre personer
 • Begge kjønn skal være representert i rådet
 • Styremedlemmer er ikke valgbare
 • Medlemmer til Faglig-etisk råd velges på årsmøtet
 • Ett medlem er valgbar hvert år
 • Enhver klagesak skal ferdigbehandles av det rådet (de medlemmer) som påbegynte saken.

§3 Saksgang

 • Den som vil fremme klage, kan henvende seg direkte til Faglig-etisk råd eller via styret i NFIT
 • Klage kan framsettes av klienten eller av andre som kjenner situasjonen
 • Klager skal motta skriftlig bekreftelse fra rådet på at klagen er mottatt, innen 14 dager etter at rådet har mottatt klagen
 • Klagesaker må fremmes innen en foreldelsesfrist på 5 år fra angjeldende situasjon
 • Avvising av klage skal begrunnes skriftlig
 • Styret skal holdes orientert om mottatte saker og framdrift i behandling av saker
 • Det velges en leder av rådet for hver enkelt sak, og denne funksjonen går på omgang blant rådets medlemmer
 • Klagesaker behandles fortrinnsvis ved megling, alternativt skriftlig
 • Når klage er mottatt, innhenter rådet skriftlig redegjørelse fra klager
 • Påklagede får kopi av klagers skriftlige redegjørelse
 • Partene får skriftlig orientering om saksgang
 • Partene får tilbud om megling
 • Dersom en av partene motsetter seg megling, innhentes skriftlig redegjørelse fra påklagede. Kopi av redegjørelsen sendes klager
 • Både klager og påklagede kan møte til megling med tillitsperson
 • Det settes strek for megling/saksbehandling når en av partene ikke vil uttale seg ytterligere
 • Rådet fatter vedtak i saken
 • Rådets konklusjon med begrunning sendes styreleder i NFIT
 • Rådet er beslutningsdyktig når alle tre medlemmer er til stede
 • Ved uenighet innad i rådet gjelder simpelt flertall
 • Styret orienterer klager og påklagede om endelig avgjørelse
 • Rådet bestreber seg på å avslutte behandling av enhver klagesak senest innen ett år etter at klagen er mottatt.

§4 Inhabilitet

 • Dersom klagen gjelder et medlem i Faglig-etisk råd, skal styret nedsette et nytt råd
 • Både styremedlemmer og medlemmer av rådet kan erklære seg eller erklæres inhabile.

§5 Sanksjoner og bekjentgjørelse

 • Faglig-etisk råd kan gi råd til styret om å iverksette sanksjon overfor påklagede medlem
 • Sanksjoner kan gies i form av
  1. refs med pålegg om kompetanseheving
  2. refs med varsel om ekskludering ved ytterligere klager
  3. ekskludering.
 • Sanksjoner skal formuleres slik at 3. personvern ivaretaes
 • Rådet tar også stilling til bekjentgjøring av sanksjoner
 • Rådets vedtak med begrunning sendes omgående skriftlig til styreleder
 • Eksklusjon skal bekjentgjøres til EAP og NFP

§6 Dokumentasjon

 • Innkomne saker og saksgang skal dokumenteres
 • Konfidensialitet skal ivaretaes i henhold til gjeldende rettsregler
 • Saksdokumentene skal være tilgjengelig for rådets medlemmer
 • Gamle saksdokumenter gjøres tilgjengelig for rådet ved ny sak på samme person innen 10 år
 • Saksdokumentasjon makuleres etter 10 år.

§7 Kostnader

 • Styret lager overslag for kostnader ved saksbehandling
 • Dersom påklagede ikke finnes ansvarlig for overtredelse, dekker foreningen kostnader ved saksbehandling.

Vedtatt av styret i NFIT november 2003