NFITs etiske retningslinjer, revidert 240224:

Generelle betraktninger

Integrativ terapi er basert på en overbevisning om at livet har i seg muligheter for en fortløpende og uendelig prosess av skapelse og integrasjon. Intersubjektivitet danner grunnlaget for vår diskursive etikk. Historien har vist oss nødvendigheten av at det ledende prinsipp i utviklingen av etikk må beskytte enkeltmenneskers, gruppers og miljøers integritet. Det innebærer at den integrative terapeuten i sin virksomhet skal ha respekt for grunnleggende menneskerettigheter og humanistiske verdier, jfr FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon, www.fn.no. Disse verdiene omfatter prinsipper om medbestemmelse, likeverd og personlig integritet. 

Psykoterapi baserer seg på tolkninger/ulike perspektiver på virkeligheten. Psykoterapeutens etiske fundament skal bidra til en større bevissthet om de ulike perspektivene og hvordan disse har konsekvenser for praktisk utøvelse av terapi. Psykoterapeuter utsetter seg gjennom sin profesjon og praksis for situasjoner der det oppstår muligheter for å misbruke makt og å påføre andre skade, og må akseptere det ansvaret dette innebærer for hen og hens profesjonelle praksis.

Integrativ terapi er tuftet på det heraklitiske prinsipp om at verden er i konstant forandring; dette er vårt eneste dogme. Det medfører at vi ikke strever etter å etablere absolutte sannheter, heller ikke innen området etikk. Etiske spørsmål må derfor alltid være gjenstand for utprøving, refleksjon og faglige utvekslinger i konkrete situasjoner.

 Disse etiske retningslinjene innebærer at psykoterapeuter har et spesielt ansvar overfor sine klienter. Det forventes at det ytes profesjonell behandling og at det spesielle forholdet mellom terapeut og klient blir vernet på en profesjonell måte. 

Integrativ terapi fastholder også at alle andre levende vesener har rett til et godt liv på egne premisser. Det innebærer en forpliktelse til å skåne naturen og aktivt beskytte livsgrunnlaget naturen representerer. Som integrative terapeuter erkjenner vi at vi er uløselig forbundet med naturen og tar ansvar for bærekraftig omgang med den. 

Medlemmer av Norsk forening for Integrativ terapi oppmuntres til generelt å arbeide for solidaritet, samfunnsengasjement og for å fremme klienters samfunnsdeltakelse. De skal være oppmerksomme på det potensialet som ligger i kreativ utfoldelse og kunstneriske uttrykk og møte det med klokskap og omtanke.

  

Retningslinjenes formål

  •  beskytte klienter fra uetisk / uforsvarlig utøvelse av psykoterapi
  • sørge for at medlemskap i Norsk forening for Integrativ Terapi er et reelt kvalitetsstempel
  • imøtekomme samfunnets / enkeltpersoners behov for å kontrollere kvaliteten på tilbud om psykoterapi
  • å sørge for at klientens formelle rettigheter blir ivaretatt, og sikre klare retningslinjer i klagesaker

Retningslinjenes gyldighet

Retningslinjene gjelder for alle integrative terapeuter og studenter i Norsk forening for Integrativ terapi. Retningslinjene er utformet i overensstemmelse med retningslinjene for etikk som gjelder for Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).

 

Den psykoterapeutiske profesjon

 Den psykoterapeutiske profesjon bygger på etablerte vitenskaper og systematisert erfaring. Den omfatter prosessuell diagnostikk, målsettinger og behandling som er metodisk fundert. Den psykoterapeutiske profesjon er basert på interaksjon mellom en eller flere klienter og en eller flere psykoterapeuter. Målene i integrativ terapi er preventive, lindrende, restituerende, støttende, resiliensbyggende, utviklende og representerende (dvs. at man taler klientens sak). Den psykoterapeutiske profesjon er karakterisert ved dens forpliktelse til å arbeide for å nå de foran nevnte mål. Medlemmer av Norsk forening for Integrativ terapi forplikter seg til å bruke sin ekspertise til å ivareta klientens verdighet, selvaktelse og til å se til at klientens egen interesse og sikkerhet er tatt hensyn til.  Medlemmene må kunne vise at deres profesjonelle nivå er i samsvar med den profesjonelle trening de har fått og at denne er hensiktsmessig i forhold til det som kreves i deres praksis. 

  

Nasjonale og internasjonale forpliktelser

 Medlemmer av Norsk forening for Integrativ terapi er også tilsluttet etiske retningslinjer for Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), som igjen er tilsluttet European Association for Psychotherapy (EAP). Psykoterapeuter under NFP oppfyller EAPs faglige og profesjonelle krav, samt etiske retningslinjer. De følger også relevant norsk lovgivning, herunder Lov om alternativ behandling, Helsepersonelloven §2, 3, 5 (pkt 21-25), §8 (pkt. 41) og §10, Lov om behandling av personvernopplysninger (GDPR), Brukerrettighetsloven §4 og Markedsføringsloven.

Norsk forening for Integrativ terapi er også tilsluttet European Association for Integrative Therapy (EAIT).

 

Profesjonell kompetanse og utvikling

Medlemmer av Norsk forening for Integrativ terapi som utøver psykoterapi er forpliktet til å bruke sin ekspertise på en kompetent og etisk forsvarlig måte, der klientens verdighet, selvaktelse og selvbestemmelse ivaretas. Et krav er dessuten at terapeuter tilknyttet NFIT ikke tar imot og behandler alvorlig psykisk lidelse, med mindre terapeuten også er autorisert helsepersonell med relevant utdanning, alternativt, at behandlingen skjer i samarbeid med behandlende helsepersonell.

 

 Utdanningskrav

Minimum fire års utdanning i integrativ terapi som bygger på en godkjent, relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende. Studiet inkluderer teori og omfattende praksis under veiledning, og er kombinert med obligatorisk og omfattende egenterapi.

  

 Veiledning og PFO

Klienter kan forvente at psykoterapeuter som er medlem i Norsk forening for Integrativ terapi kvalitetssikrer sitt arbeid gjennom løpende egenutvikling og veiledning, jfr. kravene til profesjonell faglig oppdatering (PFO). De må være fortrolige med forskningen og utviklingen innen psykoterapi. 

 

 Fortrolighet

Psykoterapeuter har taushetsplikt, jfr. Helsepersonelloven, oppdatert 01.07.2021, Kap 5. Det vil si at informasjon som kommer fram i terapi og veiledningssituasjoner ikke kan bringes videre uten klientens informerte samtykke, eller at norsk lov opphever taushetsplikten.

Alle opplysninger som kan knyttes til klienter skal behandles i tråd med Lov om behandling av personopplysninger (15.06.2018).

 

Rammer for forholdet mellom klient og psykoterapeut

Når en inngår i en psykoterapeutisk relasjon, skal terapeuten gjøre klienten oppmerksom på følgende rammer: 

  • Taushetsplikt og oppbevaring av personopplysninger

  • Den terapeutiske metode som anvendes og hvor man kan finne dokumentasjon og forskning (i dette tilfellet) knyttet til Integrativ Terapi.

  • Rammer for behandling og tidsangivelser i den grad det er mulig.

  • Avbestillingsbetingelser og betalingsbetingelser (honorar, refusjonsregler, betaling for tapte timer, etc.)

Forholdet mellom klient og psykoterapeut som beskrevet i “Grunnregelen for Integrativ terapi” er en god forutsetning for en vellykket terapi. 

  

Opptreden i det offentlige rom

Terapeutens profesjonelle ansvar innebærer at hen i alle sammenhenger, inkludert også i privatlivet og på sosiale medier, må være bevisst på hensynet til egne klienter, kollegers praksis og profesjonens anseelse.

 

Psykoterapeutens ansvar

Forholdet mellom klient og terapeut skal være preget av demokrati, skånsomhet og likeverd. Psykoterapeuten er oppmerksom på individuelle, rollemessige og kulturelle ulikheter basert på funksjonsnivå, kjønn, seksuell orientering, etnisk og nasjonal opprinnelse og tilhørighet, alder, religion, språk og sosioøkonomisk status, og på de begrensningene som ligger i egne kulturelle, klassemessige og kjønnsmessige forutsetninger. Terapeuter må unntaksvis ta avgjørelser som ikke er basert på klientens samtykke. Disse tilfeller reguleres av norsk lovgivning. 

Den psykoterapeutiske relasjonen krever spesiell omtanke og ansvarlighet fra terapeuten, da forholdet bygger på tillit og tilknytning. Misbruk av makt og brudd på tillitsforhold i forsøk på å tilfredsstille egne behov og interesser, det være seg seksuelle, emosjonelle, sosiale eller økonomiske, er en alvorlig forsømmelse av psykoterapeutens profesjonelle ansvar. Mangel på ansvarlig opptreden når det gjelder tillit og avhengighet diskvalifiserer terapeuten som behandler.

Terapeuten må alltid være transparent i sin relasjon til klienten, også dersom det skulle oppstå en konflikt som involverer eller berører en tredje part.

 

Informasjon:

Informasjon som gis til klienter skal kunne dokumenteres. Misvisende markedsføring er ikke tillatt. Eksempel på misvisende informasjon og markedsføring kan være løfte om helbredelse. Man må også være påpasselig med å gi et riktig inntrykk av utdanning og erfaringsbakgrunn.

 

Dokumentasjonsplikt og ansvarsforsikring

Alle utøvende terapeuter har dokumentasjonsplikt og er pålagt ansvarsforsikring gjennom f.eks. Registerordningen for utøvere av alternativ behandling.

Terapeuten skal ha skriftlig oversikt over gjeldende klienter, antall timer med datoer, og oversikt over innhold i behandlingen og evalueringer / vurderinger som er gjort. Dokumentasjon skal oppbevares forsvarlig iht loven om innhenting / oppbevaring av personlige opplysninger. Det skal bevares og være tilgjengelig for ettersyn i minst 5 år etter at behandling er avsluttet. Bruk av standardiserte evalueringsverktøy skal følge retningslinjene og kompetansekravene som stilles i forbindelse med bruken av disse. Klienten skal alltid bli rådført med og ha gitt tilsagn til bruken av vurderings-/evalueringsverktøy. NFIT terapeuter skal aldri stille diagnoser.

 

Samarbeid med kolleger

 Medlemmer i Norsk forening for Integrativ terapi som utøver psykoterapi må anerkjenne klientens behov for samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser og disipliner. Den integrative terapeuten skal være bevisst på egne faglige begrensninger i møte med klientens behov og respektere andre kollegers kompetanse, forpliktelser og ansvar. Hen bør derfor tilstrebe tverrfaglig samarbeid når dette vil kunne være nyttig for klienten.  Det må videre, i et slikt samarbeid, tilstrebes bevisstgjøring og involvering av klienten for at hen skal kunne nyttiggjøre seg et helhetlig tilbud - også med tanke på forebygging, oppfølging og samhandling.

 

Psykoterapiforskning

Psykoterapiforskning så vel som publisering må følge etiske retningslinjer. Klientens integritet må være i sentrum. Som følge av interesse for vitenskapelig-teoretisk utvikling av psykoterapi så vel som resultat av psykoterapeutisk forskning, oppmuntres medlemmer av NFIT til å delta i hensiktsmessige forskningsprosjekter. Hvis forskningsprosjektet innebærer behandling av personopplysninger, kreves det godkjenning fra SIKT (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, tidligere Norsk Senter for Databehandling (NSD)) i forkant av datainnsamling. I medisinsk og helsefaglig forskning kreves det forhåndsgodkjenning fra Regional Etisk Komité for medisinsk og helsefaglig forskning (REK).

 

Regulering av forholdet mellom lærer / supervisor og student i studietiden

 Forholdet mellom student og lærer (gjelder også co-læreterapeuter) i studietiden reguleres av de samme etiske retningslinjer som gjelder i forholdet terapeut / klient.

 

Krenkelse av etiske retningslinjer

 Norsk forening for Integrativ terapi har vedtekter og klagereglement som regulerer saksgang i klagesaker. Alle slike skal vurderes av faglig etisk råd, jfr §7 i vedtektene. Ved alvorlige brudd på ovenfor beskrevne etiske retningslinjer, kan foreningens styre nekte medlemskap i foreningen (jfr vedtektene §3).