Utviklingen av integrativ terapi startet i Paris midt på 1960-tallet, i regi av professor Dr. Hilarion G. Petzold og medarbeidere.  Metoden ble brakt videre ut i Europa, først til Tyskland, Østerrike og Sveits.  I alle disse landene er det nå etablert statlig anerkjente utdanningsinstitusjoner innen dette fagfeltet. Til å begynne med ville pionerene først og fremst fokusere på felles grunnbegreper og betegnelser på tvers av ulike terapiskoleretninger, og integrere nyttige elementer fra flere retninger i en helhet.  Petzold var bekymret for de ulike skolenes tendens til å bli ensidige, dogmatiske og dermed begrensende, til tross for at de enkeltvis selvfølgelig hadde hver sine styrker.  Fokuset til Petzold og medarbeidere ble etterhvert rettet mot å forme en ny måte å forholde seg til og behandle mennesket på; ikke bare for å reparere, men også forebyggende ved å stimulere til god helse.  Dermed ble fokuset langt bredere enn det rent kliniske feltet, selv om det fortsatt er kjernen.  Den integrerende tankegangen støttes av nyere psykoterapiforskning.  

Prof. Hilarion G. Petzold
(se skjematisk CV vedlagt nedenfor)

Etterhvert som det metodeintegrerende arbeidet skred fram, vokste det også fram egne konsepter og metoder, hele tiden knyttet til en helhetlig teoretisk overbygning.  Integrativ terapi ble dermed ikke bare en miks av litt fra gestalt, litt fra psykodynamisk terapi, litt fra adferdsterapi osv., men ble noe annet og mer enn summen av delene. Nye forskningsresultater fra utviklingspsykologien, nevrobiologi, longitudinale studier og moderne psykoterapi fører til en kontinuerlig videreutvikling av metoden. 

I Norge startet den første utdanningsgruppen våren 1982.  I dag arrangeres utdanningen i samarbeid med Europäische Akademie für Psychosoziale Gesundheit (EAG) / Fritz Perls Institutt (FPI) i Tyskland.  Norsk Forening for Integrativ Terapi bidrar med læreterapeuter, tilrettelegging og administrasjon.  Fra 2015 har første del av utdanningen vært gitt i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge, mens Norsk Forening for Integrativ Terapi selv organiserer siste del av studiet.  Fra 2022 har NFIT ansvaret for hele studieforløpet.

Norsk forening for Integrativ Terapi (NFIT) ble dannet i 1984 og organiserer integrative terapeuter og studenter under utdanning.  Foreningen arrangerer utdanning, kurs og seminarer som styrker integrative terapeuters fagkompetanse, og vi har også internasjonalt og nasjonalt samarbeid med tilgrensende terapiretninger som en del av vårt formål.  Gjennom Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) deltar NFIT i arbeidet med å forme regelverk for psykoterapi som skal sikre høy faglig og etisk standard.  Det er et uttalt ønske om å samarbeide med norske myndigheter for å utvikle psykoterapiprofesjonen, og kvaliteten og kvantiteten i psykoterapitilbudet.