Tekster om veiledning med integrativ teoribakgrunn

Tekster om veiledning med integrativ teoribakgrunn

Publisert av Berit Aanesen den 20.03.23. Oppdatert 11.05.23.

Magritt Lundestad er dosent i organisasjon og ledelse ved Oslo Met-storbyuniversitetet. Hun er ansatt i pedagogikkseksjonen på Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU). Hun ble utdannet Integrativ terapeut i 2009, og gjør bruk av det teoretiske ståstedet fra utdanningen i sin undervisning på ledelse- og veilederutdanninger for barnehagelærere på videreutdanning- og Masternivå. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ledelse, profesjonsveiledning og organisasjonsbygging på barnehagefeltet.

Vedlagt er to tekster om veiledning i lederrollene i barnehagen, styrer og pedagogisk leder, der det gjøres bruk av modeller og begreper fra Integrativ tenking:

  1. «Veiledning i den pedagogiske lederrollen». Kapittelet er del av en monografi kalt «Pedagogisk leder i barnehagen: samhandling, organisering og dialog» (Hannevig, Lundestad & Skogen, 2020, Fagbokforlaget). Monografien setter søkelys på pedagogisk ledelse i den pedagogiske lederrollen, hvordan pedagogisk ledelse forstås fra ulike aktørers perspektiv og hvordan den kan utøves. I kapittelet om veiledning presenteres den flerperspektiviske modellen fra Integrativ supervisjon som analysemodell for å forstå kompleksiteten i veiledning som utøves i en organisasjon. Modellen sees i relasjon til andre teoretiske perspektiver innen veiledningsfeltet, og gjøres bruk av i analyse av funn fra tre ulike forskningsundersøkelser som er presentert i boken.
  1. «Styrere om spenninger i rollen som leder og veileder i barnehagen». Kapittelet er del av en antologi kalt «Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning» (Larsen, Luthen &Ulla, 2021, Gyldendal Akademisk). I antologiens kapitler skildres og drøftes spenninger som kan oppstå når mennesker møtes for å dele, drøfte og lære av hverandre i ulike profesjoner. Kapittelet baserer seg på individuelle intervjuer med 7 styrere i offentlige og private barnehager. Referansene til Hilarion Petzold peker på betydningen av et arbeidsfellesskap mellom veisøker og veileder, og veileders feltkompetanse.