Doktorgrad: En studie av mennesket i det utålelige

Doktorgrad: En studie av mennesket i det utålelige

Publisert av Berit Aanesen den 22.05.23. Oppdatert 20.12.23.

Kampen for enheten mennesket
En omsorgsvitenskapelig studie av mennesket i det utålelige

Avhandlingens tema vokste fram gjennom en undring over hva som gjør at noen klarer å gi omsorg i krevende omsorgssituasjoner og samtidig opprettholde egen helse over tid. Hensikten med avhandlingen er å gi forståelse for hva det er å stå i og opprettholde sin
enhet som menneske i en utålelig tilværelse.  Studien er forankret i Erikssons caritative omsorgsteori. Epistemologisk og metodologisk, springer forskningen ut fra Gadamers hermeneutiske filosofi. Forskningsdesignet er kvalitativt. Den første delstudien bygger på forskningssamtaler med omsorgsgivere innen psykisk helse ifølge Kvale og Brinkmanns og bruk av kroppskart designet av Petzold og Orth. I delstudie to og tre benyttes hermeneutisk lesing ut fra Koskinen og Lindström for å tolke Karl Ove Knausgårds og Baruch de Spinozas litterære verk.


Resultatet viser at enheten mennesket opprettholdes gjennom en kamp der kroppen er veiviser, gjennom en styrking av det aktive følelseslivet og i en søken etter å bli den man innerst inne er. Refleksjon skjer i et rom mellom det utålelige og det tålbare og er livskraftens kilde i kampen for enheten. I det utålelige livet forstås mennesket i en bevegelse fra eller mot ro. Ro i seg selv forstås som menneskets største gode i kampen for å opprettholde enheten mennesket.Avhandlingens resultat tyder på at det i utdanning av omsorgsgivere innen helse- og sosialfeltet må legges vekt på at omsorgsgiverne forstår seg selv i møte med de syke. I møte med mennesker som ikke klarer å nyttiggjøre den vanlige hjelpen som tilbys, er det
relasjonen mellom den syke og omsorgsgiver som er den ene bærende kraft. Det å oppøve egen kroppsforståelse, egenomsorg og evne til refleksjon i tillegg til teoretisk kunnskap er avgjørende for at omsorgsgiver skal klare å utføre det indre arbeidet som er nødvendig for å opprettholde egen helse over tid og samtidig utøve kjærlig omsorg.