NFIT har krav til profesjonell faglig oppdatering for sine privatpraktiserende medlemmer, og oppfyller gjennom disse også gjeldende krav og anbefalinger fra Norsk forening for Psykoterapi (NFP) og European Association for Psychotherapy (EAP).  NFIT etterstreber å kunne tilby medlemmene jevnlige muligheter til faglig oppdatering innenfor eget fag.  Vi er medlemmer av Akademisk Studieforbund (AKS).  Tilbud om kurs og liknende arrangementer oppdateres jevnlig i kalenderen og som nyheter på hjemmesiden, i tillegg til at det sendes ut separate invitasjoner.  

NFITs standard for profesjonell faglig oppdatering, rev. mai 2020:
Disse reglene gjelder fra 10. april 2020.  Minimumskravet er 250 timer over 5 år, dvs gjennomsnittlig 50 timer per år, hentet fra følgende godkjente kategorier og i henhold til en fordeling som beskrevet nærmere nedenfor:
a. Tilleggsutdanning i profesjonell psykoterapi (utdanning / kurs)
b. Deltakelse i profesjonell veiledning for psykoterapipraksis (gjelder også likemannsveiledning og veiledning på veiledning)
c. Deltakelse ved psykoterapikonferanser / symposier
d. Organisatorisk arbeid med psykoterapi (verv, komitearbeid o.l.)
e. Oppdrag som veileder / lærer / foredragsholder eller forsker knyttet til psykoterapi og supervisjon
f. Bidragsyter i publikasjon av fagartikler, fagbøker, fagtidsskrift relatert til det psykososiale feltet
g. Organisert deltakelse i martial arts og andre former som fremmer oppmerksomt nærvær, og egentrening innenfor disse former
h. Egenterapi (individuelt / par / gruppesetting) som tar sikte på personlig og profesjonell utvikling
i. Deltakelse i kurs / utdanning i nærliggende, relevante fagområder (psykiatri, psykologi, sosiologi, antropologi, mental helse studier, sykepleie, rusomsorg, nevrobiologi, filosofi, etc.)

I rammen av 250 timer gjelder følgende retningslinjer for fordeling:

  • punktene a-f samt h skal tilsammen utgjøre minst 187,5 t
  • punkt b (veiledning) skal utgjøre minimum 12 t hvert enkelt år (10.4-10.4) for alle som utøver privat terapeutisk praksis og ønsker forsikring gjennom NFIT.
  • punkt d godtgjøres med inntil 12 t per år
  • én kategori kan ikke utgjøre mer enn 35% av PFO
  • variasjoner over år i siste femårsperiode aksepteres for alle kategorier unntatt punkt b (veiledning)er innenfor standard. 

Presiseringer i henhold til styrevedtak 8/10-20 og årsmøtevedtak i NFP 27/5-21:

  • ved 1:1 og gruppeveiledning er veileder godkjent psykoterapeut, fortrinnsvis psykoterapeut med integrativ terapiutdanning, og det anbefales å benytte seg av NFITs supervisorer og læreterapeuter.  Også andre psykoterapeuter fra NFPs ulike terapiretninger, psykiater eller psykolog godkjennes (081020, 270521).  
  • en gyldig PFO-time har en varighet på 60 minutter (270521)
  • ved kollegaveiledning skal mer enn 50% av deltakerne være medlemmer av NFIT med NFIT-godkjent praksis, dvs inkl også studenter i påbygningsdelen av studiet, eller være medlemmer med praksisgodkjenning via andre terapiretninger under NFP (081020).
  • i snitt bør 10 timer i året avsettes til veiledning og / eller deltakelse på kurs, konferanse eller liknende i integrativ terapi.  Det å gi slik veiledning / undervisning, teller også som timer med integrativ terapi.  Krav til leder av slike kurs / veiledningsgrupper er minimum 5 års praksis med psykoterapi etter fullført utdanning i integrativ terapi, eller godkjent integrativ supervisor / læreterapeut (081020). 

Skjema for dokumentasjon av profesjonell faglig oppdatering er vedlagt.