NFIT har krav til profesjonell faglig oppdatering for sine privatpraktiserende medlemmer, og oppfyller gjennom disse også gjeldende krav og anbefalinger fra Norsk forening for Psykoterapi (NFP).  NFIT etterstreber å kunne tilby medlemmene jevnlige muligheter til faglig oppdatering innenfor eget fag.  Vi er medlemmer av Akademisk Studieforbund (AKS).  Tilbud om kurs og liknende arrangementer oppdateres jevnlig i kalenderen og som nyheter på hjemmesiden, i tillegg til at det sendes ut separate invitasjoner.  

NFITs standard for profesjonell faglig oppdatering, rev. mai 2020:
Disse reglene gjelder fra 10. april 2020.  Minimumskravet er 250 timer over 5 år, dvs gjennomsnittlig 50 timer per år, hentet fra følgende godkjente kategorier og i henhold til en fordeling som beskrevet nærmere nedenfor:
a. Tilleggsutdanning i profesjonell psykoterapi (utdanning / kurs)
b. Deltakelse i profesjonell veiledning for psykoterapipraksis (gjelder også likemannsveiledning og veiledning på veiledning)
c. Deltakelse ved psykoterapikonferanser / symposier
d. Organisatorisk arbeid med psykoterapi (verv, komitearbeid o.l.)
e. Oppdrag som veileder / lærer / foredragsholder eller forsker knyttet til psykoterapi og supervisjon
f. Bidragsyter i publikasjon av fagartikler, fagbøker, fagtidsskrift relatert til det psykososiale feltet
g. Organisert deltakelse i martial arts og andre former som fremmer oppmerksomt nærvær, og egentrening innenfor disse former
h. Egenterapi (individuelt / par / gruppesetting) som tar sikte på personlig og profesjonell utvikling
i. Deltakelse i kurs / utdanning i nærliggende, relevante fagområder (psykiatri, psykologi, sosiologi, antropologi, mental helse studier, sykepleie, rusomsorg, nevrobiologi, filosofi, etc.)

I rammen av 250 timer gjelder følgende retningslinjer for fordeling:

  • punktene a-f skal utgjøre minst 187,5 t
  • punkt b (veiledning) skal utgjøre minimum 12 t hvert enkelt år (10.4-10.4) for alle som utøver privat terapeutisk praksis og ønsker forsikring gjennom NFIT.
  • punkt d godtgjøres med inntil 12 t per år
  • én kategori kan ikke utgjøre mer enn 35% av PFO
  • variasjoner over år i siste femårsperiode aksepteres for alle kategorier unntatt punkt b (veiledning)er innenfor standard. 

Presiseringer i henhold til styrevedtak 8/10-20:

  • ved 1:1 og gruppeveiledning er veileder godkjent psykoterapeut, fortrinnsvis psykoterapeut med integrativ terapiutdanning, og det anbefales å benytte seg av NFITs supervisorer og læreterapeuter.  Også andre psykoterapeuter fra NFPs ulike terapiretninger, psykiater, psykolog, familieterapeut, spesialist i psykisk helsearbeid eller spesialist i psykososialt arbeid, godkjennes.  
  • ved kollegaveiledning skal mer enn 50% av deltakerne være medlemmer av NFIT med NFIT-godkjent praksis, dvs inkl også studenter i påbygningsdelen av studiet, eller være medlemmer med praksisgodkjenning via andre terapiretninger under NFP.
  • i snitt bør 10 timer i året avsettes til veiledning og / eller deltakelse på kurs, konferanse eller liknende i integrativ terapi.  Det å gi slik veiledning / undervisning, teller også som timer med integrativ terapi.  Krav til leder av slike kurs / veiledningsgrupper er minimum 5 års praksis med psykoterapi etter fullført utdanning i integrativ terapi, eller godkjent integrativ supervisor / læreterapeut. 

Skjema for dokumentasjon av profesjonell faglig oppdatering er vedlagt.