Norsk forening for integrativ terapi

Vedtekter

§1 ORGANISASJON

Organisasjonens navn: Norsk forening for integrativ terapi.

§2 FORENINGENS FORMÅL

NFIT skal fremme kvalitet innen psykoterapi og støtte medlemmers faginteresser.
- Foreningen skal arbeide for at grunnutdanningen i Integrativ terapi er i tråd med grunnlaget i metoden integrativ terapi og oppfyller generelle kvalitetskrav i høyere utdanning i Norge.
- Foreningen skal bidra til at medlemmer får tilbud om etterutdanning, kurs og annet som sikrer kvalitet, utvikling, utbredelse og anerkjennelse av Integrativ terapi.
- Foreningen skal arbeide for å fremme samarbeid med tilgrensende terapiretninger nasjonalt og internasjonalt.
- Foreningen skal godkjenne bruk av betegnelsen Integrativ terapeut, medlem av NFIT


§3 MEDLEMSKAP

- Medlemskap i NFIT er forbeholdt integrative terapeuter og studenter som deltar i integrativ terapi utdanning.
- Integrativ terapeut har fullført utdanningsprogram godkjent av NFIT.
- Personer som har tilsvarende utdanning kan søke om å få vurdert fritak for deler av utdanning og få fastsatt individuell tilleggsutdanning for å bli godkjent som integrativ terapeut etter NFIT sine krav.
- Studenter er de som er i et utdanningsløp godkjent av NFIT

Foreningen har to medlemskategorier med uttale, forslags og stemmerett på årsmøtet:
1. Ordinært medlemskap, krever fullført utdanning i integrativ terapi, gir rett til forsikring
2. Medlemskap med redusert kontingent for studenter under utdanning i integrativ terapi, pensjonister, og andre etter søknad. Bare studenter vil fortsatt få tilbud om forsikring.

Fra NFPs vedtekter: Ferdig utdannede, praktiserende = utøvere av psykoterapi, inklusive veiledere og lærere på utdanningsinstitusjonene, er via sitt medlemskap i NFIT automatisk medlemmer i NFP. Studenter, coacher, organisasjonskonsulenter og ikke praktiserende medlemmer i NFIT er ikke medlem i NFP. 

- Medlem som utøver Integrativ terapi i privat praksis må ha ansvarsforsikring.
- Medlemmer forplikter seg til å drive forsvarlig virksomhet og behandling i henhold til norsk lovgivning og i tråd med foreningens etiske retningslinjer og foreningens standard for profesjonell faglig oppdatering.  
- Bare medlemmer med fullført utdanning og som er sertifisert av NFIT etter gjeldende vedtekter kan benytte betegnelsen: Integrativ terapeut, medlem av NFIT.
- Et medlem kan bli ekskludert av styret dersom hen har handlet på en måte som bryter med organisasjonens profesjonelle og etiske prinsipper og retningslinjer.  Slike saker behandles av Faglig etisk råd i henhold til klagereglementet, og Faglig etisk råd innstiller til styret om avgjørelse.  Eventuell ekskludering skal meddeles skriftlig.  Det aktuelle medlem har rett til å anke avgjørelsen til årsmøtet innen 14 dager. Årsmøtet har den endelige avgjørelsesmyndighet i ankesaker ved eksklusjon.


§4 ÅRSMØTE

Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 1. april. Bekjentgjøring skal skje senest 2 mnd. før årsmøtet, innkalling og saksliste skal være medlemmene i hende minst tre uker før årsmøtet.  Forslag til endring av vedtektene må være vedlagt sakslitsten, endringer i vedtekter vedtas med 2/3 flertall av avgitte stemmer.  Forslag til endring må være vedlagt sakslisten. 

Faste punkter på sakslisten er:
1. Valg av en referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
2. Årsmelding og handlingsprogram
3. Regnskap og budsjett
4. Fastsette medlemskontingent
5. Innkomne saker
6. Valg
   a) Styre
   b) Faglig etisk råd
   c) Representant til EAIT
   d) Valgkomite
   e) Revisor
   f) Redaktør


§5 STYRET

Styret er organisasjonens utøvende organ mellom årsmøtene og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett til to styremedlemmer. Styremedlemmene velges for to år.  Halve styret er valgbart hvert år.  Leder velges eksklusivt av årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv. Studenter i pågående utdanning kan velge to studentrepresentanter til styret uavhengig av årsmøtet. Styret er ansvarlig for at det er et operativt utdannings- og forskningsutvalg til enhver tid.  Utvalgets tre faste medlemmer godkjennes av styret. 


§6 UTDANNINGS- OG FORSKNINGSUTVALG

Utdannings- og Forskningsutvalget UF er organisasjonens faglig-rådgivende organ og driver integrativ utdanning og forskningsvirksomhet. Utvalget oppnevnes av styret. Medlemmene i utdannings- og forskningsutvalget skal være godkjente læreterapeuter. Utvalget kan selv supplere seg i forhold til enkeltsaker de arbeider med. Utvalget har mandat til å fatte beslutninger som gjelder innhold og organisering av utdanningen så lenge dette fattes innenfor gjeldende budsjetter og ikke er i strid med foreningens styrende dokumenter. Større saker av prinsipiell karakter eller som får betydning for organisasjonens samlede prioriteringer skal alltid forelegges styret som er øverste beslutningsmyndighet mellom årsmøtene. Foreningens formålsparagraf begrunner et tett samarbeid mellom styret og UF.


§7 FAGLIG ETISK RÅD

Faglig etisk råd består av tre personer og har en rådgivende funksjon overfor styret i klagesaker fra klienter.  Alle klagesaker skal vurderes av faglig etisk råd. Et medlem er valgbart hvert år.


§8 REDAKTØR

Redaktør danner redaksjonsutvalg og har ansvar for utgivelsesplan for NFITs tidsskrift og ansvar for publisering i forhold til foreningens ressurser.  Styret har overordnet redaktøransvar.  Redaktør velges for to år av gangen.


§9 VALGKOMITE

Valgkomiteen består av to medlemmer.  Komiteen legger fram forslag på personer til alle verv som velges av årsmøtet.  Valgkomite velges hvert år.


§10 INNMELDING I ANDRE ORGANISASJONER

Innmelding i og utmelding fra andre organisasjoner vedtas av årsmøtet.


§11 OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN

Oppløsning vedtas av årsmøtet med 4/5 flertall av avgitte stemmer.  Organisasjonens eiendeler tilfaller Fritz Perls Institutt.Sist revidert av årsmøtet 26. mars 2022