NFIT har krav til profesjonell faglig oppdatering for sine privatpraktiserende medlemmer, og oppfyller gjennom disse også gjeldende krav og anbefalinger fra Norsk forening for Psykoterapi (NFP) og European Association for Psychotherapy (EAP).  NFIT etterstreber å kunne tilby medlemmene jevnlige muligheter til faglig oppdatering innenfor eget fag.  Vi er medlemmer av Akademisk Studieforbund (AKS).  Tilbud om kurs og liknende arrangementer oppdateres jevnlig i kalenderen og som nyheter på hjemmesiden, i tillegg til at det sendes ut separate invitasjoner.  

NFITs standard for profesjonell faglig oppdatering:
Minimumskravet er 187,5 timer generell PFO samt 40 t NFIT-spesifikk PFO over 5 år, dvs gjennomsnittlig 45,5 timer á 60 minutter per år, hentet fra følgende godkjente kategorier og i henhold til en fordeling som beskrevet nærmere nedenfor.  Én enkeltkategori (a-g) kan ikke telle mer enn 35%.  Variasjoner over år tillates for alle enkeltkategorier unntatt b.  PFO registreres på skjema som vedlagt, og skal kontrolleres årlig (kun veiledningspunktet (b)) hhv hvert femte år (2025, 2030 osv) for totalen.  PFO-året går fra 10/4 for alle punkter.  Ved uteksaminering, oppstart av praksis eller opphold i praksis av andre årsaker inne i femårsperioden, vurderes PFO-kravet individuelt etter nærmere søknad. Detaljert dokumentasjon ut over egenrapportering av timetall skal være tilgjengelig på forespørsel fra styret i NFIT.  


Generell PFO*:
a. Tilleggsutdanning i psykoterapi og nærliggende relevante fagområder (psykiatri, psykologi, sosiologi, antropologi, mental helse studier, sykepleie, rusomsorg, nevrobiologi, filosofi, etc.)
b. Deltakelse i profesjonell veiledning / faglig refleksjon for psykoterapipraksis (gjelder også likemannsveiledning og veiledning på veiledning)**. Dette punktet skal utgjøre minimum 12 t hvert enkelt år (10.4-10.4) for alle som utøver privat terapeutisk praksis og ønsker forsikring gjennom NFIT.
c. Deltakelse ved psykoterapikonferanser / symposier
d. Organisatorisk arbeid med psykoterapi-relatert virksomhet (verv, komitearbeid o.l.).  I denne kategorien godtgjøres inntil 12 t hvert år.
e. Oppdrag som veileder / lærer / foredragsholder eller forsker knyttet til psykoterapi og supervisjon, samt bidragsyter i publikasjon av fagartikler, fagbøker, fagtidsskrift relatert til det psykososiale feltet. 
f. Egenterapi (individuelt / par / gruppesetting) i en av modalitetene under NFP, evt psykiater eller psykolog.

NFIT-spesifikk PFO:

g. Organisert deltakelse i martial arts eller andre former som fremmer oppmerksomt nærvær, og egentrening innenfor disse former.  Kravet er 40 t i løpet av 5 år.  30 av disse kan være egentrening. 

*) Innenfor generell PFO, bør i snitt 10 timer i året likevel avsettes til veiledning og / eller deltakelse på kurs, konferanse eller liknende i integrativ terapi.  Det å gi slik veiledning / undervisning, teller også som timer med integrativ terapi.  Krav til leder av slike kurs / veiledningsgrupper er minimum 5 års praksis med psykoterapi etter fullført utdanning i integrativ terapi, eller godkjent integrativ supervisor / læreterapeut (jfr styrevedtak 081020). 

**) Re pkt b: Ved 1:1 og gruppeveiledning er veileder godkjent psykoterapeut, fortrinnsvis psykoterapeut med integrativ terapiutdanning, og det anbefales å benytte seg av NFITs supervisorer og læreterapeuter.  Også andre psykoterapeuter fra NFPs ulike terapiretninger, psykiater eller psykolog godkjennes (jfr styrevedtak 081020 og årsmøtevedtak 270521).  Ved kollegaveiledning skal mer enn 50% av deltakerne være medlemmer av NFIT med NFIT-godkjent praksis, dvs inkl også studenter i påbygningsdelen av studiet, eller være medlemmer med praksisgodkjenning via andre terapiretninger under NFP (jfr styrevedtak 081020).  I styremøte 310524 ble "faglig refleksjon" føyd til.