De som har fullført og bestått grunnutdanningen i integrativ terapi, kan søke opptak til andre del av utdanningen. Opptaksprosessen inkluderer også et intervju for å avklare modenhet og motivasjon. Denne videreutdanningen er privat i regi av NFIT, og har et omfang tilsvarende 60 studiepoeng (se vedlagt rammeplan). Den tar dermed ytterligere 2 år på deltid, og fører fram til godkjenning som integrativ terapeut, slik at en for eksempel kan drive selvstendig praksis innen psykoterapi, rådgivning eller supervisjon. Noen av våre terapeuter er ansatt ved ulike institusjoner innen psykisk helsevern, pedagogiske institusjoner eller jobber med personalutvikling innen ulike organisasjoner.  

Undervisningen foregår i prosessorienterte selverfaringsgrupper, fordypningsseminarer og ledede supervisjonsgrupper knyttet til egen terapeutisk praksis. I tillegg kommer selvstudier og kollokviegrupper.  

Fokus i denne fasen ligger i stor grad på studentenes egen praksis og supervisjon av denne. Flere spesialemner er lagt opp med ulike valgfrie alternativer.  

Kostnadene forventes tentativt å bli 20 000 per semester, som inkluderer prosesseminarer, spesialseminarer, veiledning i praksis, og supervisjonsseminarer knyttet til aktuelle fagområder. I tillegg kommer kursavgifter ved valgbare kurs og et obligatorisk intensivseminar, samt reise- og oppholdsutgifter i tilknytning til samlinger, litteraturkostnader, obligatorisk egenterapi, supervisjon og trening.