Integrativ Terapi
Til fremsiden
Hjem

Etiske retningslinjer

Integrativ terapi er basert på overbevisning om at livet er en fortløpende prosess av integrasjon og skapelse. Intersubjektivitet er grunnlaget for etikk og historien har ført oss til et ledende prinsipp i utvikling av en etikk, som er å beskytte enkeltmenneskers, gruppers og miljøers integritet. Det heraklitiske prinsipp om evig forandring som vårt eneste dogme, gjør at vi ikke strever etter absolutte sannheter, heller ikke innen området etikk.. Etiske spørsmål vil alltid være gjenstand for diskurs og prøving i aktuelle situasjoner.

Psykoterapi er en vitenskap som fortolker virkeligheten. Etikk skal regulere fortolkningene og handlingene som blir konsekvenser av disse fortolkningene. Psykoterapeuter utsetter seg gjennom sin profesjon og praksis for situasjoner der det oppstår mulighet for å misbruke makt og til å påføre andre skade. Det krever i seg selv at våre medlemmer engasjerer seg i etiske spørsmål. Psykoterapeuten må akseptere at det stilles krav til ansvarlighet i forholdet til egen person og til sin profesjonelle praksis. Psykoterapeuter har et spesielt ansvar overfor sine klienter. Det forventes at det ytes profesjonell behandling og at det spesielle forholdet mellom terapeut og klient blir vernet på profesjonell måte.

Formål

  1. Å beskytte klienter fra uetisk/uforsvarlig utøvelse av psykoterapi.
  2. Å sørge for at medlemskap i Norsk Forening for Integrativ Terapi er et reelt kvalitetsstempel
  3. Å imøtekomme samfunnet/enkeltpersoners behov for å kontrollere kvalitet på tilbud om psykoterapi
  4. Ha klare retningslinjer i klagesaker.

Gyldighet

Retningslinjene gjelder for alle medlemmer av Norsk Forening for Integrativ Terapi.
Retningslinjene er utformet i overensstemmelse med retningslinjer for etikk som gjelder for NFP og EAP. (p.r. 2002-01-31)

Den psykoterapeutiske profesjon

Den psykoterapeutiske profesjon bygger på etablerte vitenskaper og systematisert erfaring. Den omfatter diagnostisering, målsettinger og behandling som er metodisk fundert. Den psykoterapeutiske profesjon er basert på interaksjon mellom en eller flere klienter og en eller flere psykoterapeuter. Målene i Integrativ terapi er av preventiv-, bevarende-, restituerende-, støttende-, utviklende og representerende art og den psykoterapeutiske profesjon er karakterisert ved dens forpliktelse til å arbeide for å nå de foran nevnte mål.
Medlemmer av Norsk Forening for Integrativ Terapi forplikter seg til å bruke sin ekspertise til å ivareta klientens verdighet, selvaktelse og til å se til at klientens egen interesse er tatt hensyn til.
Medlemmene må erklære at deres profesjonelle nivå er i samsvar med den profesjonelle trening de har fått og at denne er hensiktsmessig i forhold til det som kreves i deres praksis.

Profesjonell kompetanse og utvikling

Medlemmer av Norsk Forening for Integrativ Terapi som utøver psykoterapi forplikter seg til å opptre kompetent og etisk forsvarlig. Det vil blant annet si at de må være oppmerksomme på forskning og utvikling innen psykoterapi. Klienter kan forvente at psykoterapeuter som er medlem i Norsk Forening for Integrativ Terapi søker veiledning og egen utvikling for vedvarende utvikling av seg selv og sin profesjon.

Fortrolighet

Psykoterapeuter har taushetsplikt. Det vil si at informasjon som kommer fram i terapi og veiledningssituasjoner ikke kan bringes videre uten klientens informerte samtykke, eller at norsk lov opphever taushetsplikten.

Rammer for forholdet mellom klient og psykoterapeut

Når en inngår en psykoterapeutisk relasjon skal terapeuten gjøre klienten oppmerksom på følgende rammer:

  1. Den terapeutiske metode som anvendes og hvor man kan finne dokumentasjon og forskning (i dette tilfellet)knyttet til Integrativ terapi.
  2. Omtrentlig varighet av behandlingen
  3. Avbestillingsbetingelser og betalingsbetingelser (honorar, refusjonsregler, betaling for tapte timer etc.)
  4. Taushetsplikt

Psykoterapeutens ansvar

Forhold mellom klient og terapeut skal være preget av demokrati skånsomhet og likeverd.
Terapeuter må unntaksvis ta avgjørelser som ikke er basert på pasientens samtykke,. Da handler terapeuten med forankring i sin fagkunnskap på vegne av pasienten. Disse tilfeller reguleres av lovgivning. Det psykoterapeutiske forhold krever spesiell omtanke og ansvarlighet fra terapeuten da forholdet bygger på tillit og tilknytting. Misbruk av makt og brudd på tilliten i forsøk på å tilfredsstille egne interesser, det være seg seksuelle -, emosjonelle -, sosiale - eller økonomiske interesser er definert som psykoterapeutens forsømmelse av sitt profesjonelle ansvar. Et hvert misbruk er en krenking av klienten og den profesjonelle psykoterapeutiske standard. Ansvaret ligger klart hos psykoterapeuten. Mangel på ansvarlig opptreden vedrørende tillit og avhengighet i den psykoterapeutiske relasjon er en alvorlig feil i behandlingen.

Informasjon

Informasjon som gis til klient skal kunne dokumenteres. Misvisende markedsføring er ikke tillatt. Eksempel på misvisende informasjon og markedsføring kan være løfte om helbredelse som ikke har støtte i virkeligheten. Man må og være påpasselig med å gi et riktig inntrykk av utdanning og erfaringsbakgrunn.

Samarbeid med kolleger

Medlemmer i Norsk Forening for Integrativ Terapi som utøver psykoterapi må anerkjenne klientens behov for samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser og vitenskapelige disipliner

Bidrag til samfunnet

Medlemmer av Norsk Forening for Integrativ Terapi oppmuntres til å fremme og vedlikeholde sunne livsbetingelser som vil forsterke, vedlikeholde og gjenskape helse, og generelt arbeide for solidaritet og samfunnsengasjement.

Psykoterapeutisk forskning

Psykoterapeutisk forskning som vel som publisering må følge etiske retningslinjer. Klientens integritet må være i sentrum. Som følge av interesse for vitenskaplig-teoretisk utvikling av psykoterapi så vel som resultat av psykoterapeutisk forskning, oppmuntres medlemmer av Integrativ terapi til å delta i hensiktsmessige forskningsprosjekter.

Regulering av forhold mellom lærer/veileder og student i studietiden

Forholdet mellom student og lærer (gjelder også colæreterapeuter) i studietiden reguleres av de samme etiske retningslinjer som gjelder i forholdet terapeut/klient.

Nasjonale og internasjonale forpliktelser

Medlemmer av Norsk Forening for Integrativ Terapi er også tilsluttet etiske retningslinjer for Norsk Forening for Psykoterapi, NFP og European Assosiation for Psychotherapy, EAP

Krenkelse av etiske retningslinjer

Norsk Forening for Integrativ Terapi har vedtekter og klagereglement som regulerer saksgang for klage på slik krenkelse.

Kontakt
Kontakt

Linker
Linker